— motoki hikari

10

光さえみえる 本木ひかり

「光さえみえる」

2010  パネル 白亜地,油彩 テンペラ  (227.3×181.8cm)