— motoki hikari

07

 

侵食 本木ひかり

「侵食」

2007  パネル エマルジョン, 油彩 テンペラ  (116.7×91.0cm)