— motoki hikari

09

「無題」 - 本木ひかり
「untitled」

2009  パネル 白亜地,油彩  (40.5×33.3cm)