— motoki hikari

09

「ここに示す」 - 本木ひかり
「ここに示す」

2009  パネル 白亜地,油彩 テンペラ  (53.0×53.0cm)