— motoki hikari

「私のだから」

「私のだから」 - 本木ひかり
「私のだから」 2009,パネル 白亜地,油彩 テンペラ (116.7×116.7cm)