— motoki hikari

08

「恐くない」 - 本木ひかり
「恐くない」

2008   パネル 白亜地,油彩 テンペラ  (91.0×91.0cm)