— motoki hikari

「明日も」

「明日も」 - 本木ひかり
「明日も」  2008,パネル 白亜地,油彩 テンペラ (91.0×72.7cm)