— motoki hikari

「横顔」

「横顔」 - 本木ひかり
「横顔」 2008,パネル 白亜地,油彩 (33.3×24.2cm)